Tekst 3 mei 2018

Hans zal op 3 mei de meditatieavond begeleiden. Hij is theologisch onderzoeker, vrijzinnig predikant en regelmatige bezoeker van de Sangha avonden in Baarn.

 

Twee jaar geleden heeft Hans een essay gepubliceerd over wat het betekent om als geloofsgemeenschap de individuele zoektocht naar zingeving centraal te stellen, in plaats van een specifiek geloof of inspiratiebron.

 

Ook binnen de traditie van Thich Nhat Hanh is er veel ruimte voor een individuele zoektocht. Immers bewust ademhalen is een uitstekende manier om dichter bij je zelf te komen en een meer zinvol, bevredigend leven te leiden. Daarnaast stelt Thay wat hij doet nadrukkelijk open naar andere religies en probeert hij steeds weer bruggen te slaan tussen Boeddhisme en andere religieuze tradities. Dit is dan ook de reden waarom Hans zich bij de Sangha uitstekend thuis voelt. 

 

Ondertussen heeft Hans met een collega predikant uitgebreid verder nagedacht over waar een zoektocht naar zingeving over gaat. Wat zijn de themas voor een zinvol leven? Het is een tekst geworden die de ambitie heeft om individuele religieuze tradities te overstijgen en welke Hans en zijn collega "Manifest van een universele religie van liefde" noemen.

 

Hans zal in zijn inleiding de overeenkomsten van het Boeddhisme met andere religieuze tradities verwoorden en de onderstaande tekst van het manifest gebruiken in een geleide meditatie. 


Manifest van een universele religie van liefde

 

In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied voor het leven’, over ‘ahimsa, een geweldloze omgang met alle levensvormen' of over de 'eenvoudige religie van de liefde'. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid, één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: de Liefde. 

 

Verbondenheid

De religie van de liefde inspireert ons mensen - om ons - op dít moment, in het hier en nu, vanuit compassie te verbinden met onszelf en van daaruit met alle mensen, met de dieren-  en plantenwereld om ons heen. Dan kunnen we leven vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. Door deze verbondenheid geven we een zinvolle invulling aan ons leven en gaan we bewust om met de aarde, met haar bewoners en al haar bronnen.

 

Verwondering

Liefde spreekt de taal van het hart. Vanuit ons hart ervaren wij de schepping, en dus ook ons eigen bestaan, als een mysterie – een mysterie waarover we ons iedere dag weer verwonderen. In de liefdevolle taal van het hart is de mens een bloem in de tuin van de schepping, een bloem die deelneemt aan het mysterie. De mens beschikt over een creatief bewustzijn en is daarom ook schepper. Meer dan ooit worden wij vandaag uitgedaagd om samen in de ‘global community’ bewust scheppend in het leven te staan.

 

Menswording

Alle grote tradities zien menswording als dé grote spirituele opdracht. In het hier en nu willen we de betekenis van die opdracht ervaren. Bewustzijn stelt ons in de gelegenheid om optimaal mens te zijn. Met dit bewustzijn gaan we op zoek naar ons thuis, naar onze bron, naar een plaats, een stad, een land waar we spiritueel onder dak zijn. Zo vinden wij de weg naar onze humaniteit, naar de bron van liefde waaruit we voortkomen.

 

Bevrijding

In de verhalen van de grote tradities in de universele religie van de liefde draait het steeds om de erkenning van het feit dat we als bevrijde mensen mogen leven en dat we daarom ook kunnen meewerken aan de bevrijding van alle levende wezens, mensen en dieren. 

 

Respect

De religie van de liefde is ‘gepraktiseerde eerbied voor het leven’. Deze eerbied geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren, voor heel de aarde. Ze heeft een kosmische reikwijdte. We brengen de lichamelijke, geestelijke en sociale integriteit van elk schepsel tot uiting in ons gedrag.

 

Compassie

Compassie (mededogen) vormt de basis van alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Steeds wordt op ons het appel gedaan om alle andere levende wezens te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. 

 

Opstaan

We leven in een wereld die niet overeenstemt met onze innerlijke waarden en normen.  Het visioen van een harmonieuze, liefdevolle wereld betekent ook een profetisch opstaan tegen pijn, verdriet en lijden, armoede, uitbuiting en oorlog. In plaats van zwijgend toe te zien, verheffen we onze stem en engageren wij ons in concreet gedrag tegen alle onrecht en geweld, tegen alles wat deze wereld verscheurt en vernietigt.

 

Heelwording

Overal wachten mensen, dieren, planten en situaties op heelwording. De liefde nodigt ons uit op zoek te gaan naar ons spirituele thuis. Op zoek te gaan naar mensen die samen met ons, scheppend en bevrijdend, willen werken aan de realisering van het gedeelde verlangen naar recht, vrede, heelheid. In ons engagement vinden we de weg naar ons oorspronkelijke bewustzijn, onze authentieke wensen en verlangens, onze waarachtige identiteit.

 

Creatie

De liefde daagt ons uit om samen als scheppende mensen een ideale, liefdevolle en duurzame wereld te creëren, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. In deze wereld komen wij tot ons volle potentieel als mensen die niet alleen zichzelf en elkaar maar alles wat leeft waarderen. Dat leidt tot een duurzame wereld die beantwoordt aan onze gemeenschappelijke waarden en normen, aan ons gemeenschappelijk harts-verlangen naar liefde, verbondenheid en openheid.

 

Bestaansverheldering

De religie van de liefde vraagt ons om geworteld in het leven te staan, met een helder zicht op ons eigen bestaan en dat van anderen. Met dat heldere zicht opent ons hart zich voor wat ons – in bezinning en ontmoeting - kan inspireren om samen bij te dragen aan een mooie, liefdevolle, menswaardige en duurzame wereld. 

Zie: www.kieshetleven.nl