Stamboom deel 3 Vietnam - Frankrijk

70. Nguyên Thiều Hoán Bích

(1648 – 1729)

Vietnam

   

71. Minh Hoằng Tử Dung

( ? - ? )

Vietnam

         

72. Thật Diệu Liễu Quán

(1670 – 1742)

Vietnam

          

73. Tế Ân Lưu Quang

( ? - ? )

Vietnam

        

74. Đại Tuệ Chiếu Nhiên

( ? - ? )

Vietnam

     

75. Đạo Minh Phổ Tịnh

( ? – 1816)

Vietnam

        

76. Tánh Thiên Nhất Định

(1784 – 1847)

Từ Hiếu Tempel, Vietnam

          

77. Hải Thiệu Cương Kỷ

(1820 -1899)

Từ Hiếu Tempel, Vietnam

          

78. Chính Sắc Tuệ Minh

(1861 – 1939)

Từ Hiếu Tempel, Vietnam

         

79. Thanh Quí Chân Thật

(1884 – 1968)

Từ Hiếu Tempel, Vietnam

          

80. Trừng Quang Nhất Hạnh

Thich Nhat Hanh (1926 - )

Từ Hiếu tempel, Huế, Vietnam - Plum Village, Frankrijk