Stamboom

Na zijn verlichting heeft de Boeddha besloten om zijn inzicht door te geven aan de volgende generaties. Iedere generatie heeft de taak om zijn inzicht op een gepaste wijze te vertalen zodat de Dharma (Boeddha's leer) altijd levendig blijft.

Er werd verteld dat Maha Kassapa het inzicht van de Boeddha begreep toen deze op de Gṛdhrakūṭa Berg een lotus in zijn hand hield en niets zei. Iedereen wachtte op zijn lezing, alleen Maha Kassapa glimlachte. Maha Kassapa begreep het inzicht zonder inzicht, de Dharma zonder Dharma. Hij werd daarmee de voortzetter van de Boeddha en volgens de Zen traditie als de eerste Zen Patriarch gezien.

Ananda, de persoonlijke assistent van de Boeddha, werd de tweede Zen Patriarch. De veertiende Zen Patriach was Nagarjuna. Ook Nagarjuna was bijzonder in het vertalen van het inzicht van de Boeddha. Nargarjuna was de grondlegger van de Boeddhistische Filosofie. De 21ste Zen Patriarch was Vasubandhu, de grondlegger van de Boeddhistische Psychologie.

De 80ste Zen Patriarch is Thich Nhat Hanh, de grondlegger van mindfulness zoals we dat nu in het westen kennen.

De honderden monastieke en leken Dharma-leraren - als de voortzetters van Thich Nhat Hanh - behoren tot de Dharma-lijn die ongebroken doorgegeven is vanaf de Boeddha. Het is hun taak om het inzicht op een levendige manier door te geven. Ze hebben hun wortels in de Boeddha, Nagarjuna, Vasubandhu en Thich Nhat Hanh zoals te zien is in de stamboom hieronder, met dank aan Dharma-leraar Cuong Lu.

Stamboom: van de Boeddha door India

De Boeddha             

1. Ca Diếp Maha Kassapa (India)

2. A NanAnanda (India) 

3. Thương Na Hoà TuSanavasi (India) 

4. Ưu Ba Cúc ĐaUpagupta (India) 

5. Đề Đa CaDhitika (India) 

6. Di Già CaMisaka (India) 

7. Bà Tu Mật ĐaVasumitra (India) 

8. Phật Đà Nan ĐềBuddhanandi (India) 

9. Phật Đà Mật ĐaBuddhamitra (India) 

10. Hiếp Tôn GiảParsva(India)  

11. Phú Na Dạ XaPunayas (India) 

12. Mã MinhAsvaghosa (India) 

13. Ca Tỳ Ma LaKapimala (India) 

14. Long ThụNāgārjuna (India) 

15. Ca Na Đề BàKanadeva (India) 

16. La Hầu LaRāhulabhadra (India) 

17. Tăng Già Nan ĐềSamghanandi (India) 

17. Khương Tăng Hội( ? – 280) (Vietnam) 

18. Già Da Xá ĐaSamghayathata  (India) 

18. Mâu Bác( ? - ?)  (Vietnam)

19. Cưu Ma La ĐaKumaralata (India) 

20. Xà Da ĐaSayata (India) 

21. Thế ThânVasubandhu (India) 

22. Ma Nô LaManorata (India) 

23. Hạc Lặc NaHaklenayasa (India) 

24. Sư Tử Bồ ĐềSimhabodhi (India) 

25. Bà Xá Tư ĐaBasasita (India) 

26. Bất Như Mật ĐaPunyamitra (India) 

27. Bát Nhã Đa LaPrajnadhara (India) 

 

via China en Vietnam

28. Bồ Đề Đạt Ma Bodhidharma ( ? – 535) (China)

29. Tuệ Khả (487 – 593) (China)

30. Tăng Xán Giám Trí (497 – 606) (China)

31. Đạo Tín Đại Y (580 – 651) (China)

31. Tỳ Ni Đa Lưu Chi ( ? – 594) (Vietnam)

32. Hoằng Nhẫn Đại Mãn (602 – 675) (China) 

32. Pháp Dung (594-657 ) (China)

32. Pháp Hiền ( ? – 626) (Vietnam)

33. Huệ Năng Đại Giám Hui Neng (638 – 713) (China)

33. Thần Tú (605 – 706) (China)

33. Trí Nham (600-677) (China)

33. Huệ Nghiêm ( ? - ? ) (Vietnam)

34. Nam Nhạc Hoài Nhượng (677 – 744) (China)

34. Hà Trạch Thần Hội (686-760) (China)

34. Nghĩa Phúc (658-736) (China)

34. Thanh Biện (? – 686) (Vietnam)

35. Mã Tổ Đạo Nhất (709 – 788) (China)

35. Vĩnh Gia Huyền Giác (665-713) (China)

36. Bách Trượng Hoài Hải (720 – 814) (China)

36. Thanh Nguyên Hành Tư (660-740) (China)

37. Hoàng Bá Hy Vận ( ? – 850) (China)

37. Vô Ngôn Thông (759 – 826) (Vietnam)

37. Nam Dương Tuệ Trung (675-775) (China)

38. Lâm Tế Nghĩa Huyền LinChi (787 – 867) (China)

38. Cảm Thành ( ? – 860) (Vietnam)

39. Hưng Hoá Tồn Tưởng (840 – 925) (China)

39. Thiện Hội ( ? - 900) (Vietnam)

40. Nam Viện Tuệ Ngung (860 – 950) (China)

40. Vân Phong ( ? – 957)(Vietnam) 

41. Phong Huyệt Diên Chiếu (896 – 973) (China)

41. Khuông Việt (933 – 1011) (Vietnam)

42. Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926 – 993) (China)

43. Phần Dương Thiện Chiêu (947 – 1024) (China)

44. Thạch Sương Sở Viên (988 – 1041) (China)

44. Thảo Đường (997 - ?) (Vietnam)

45. Dương Kỳ Phương Hội ( ? – 1054) (China)

45. Lý Thánh Tông (1023 – 1072) (Vietnam)

46. Bạch Vân Thủ Đoan (1025 – 1072) (China)

46. Lý Nhân Tông (1066 – 1128) (Vietnam)

47. Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024 – 1104) (China)

48. Viên Ngộ Khắc Cần (1063 – 1135) (China)

49. Hồ Khưu Thiệu Long (1077 – 1136) (China)

50. Ứng Am Đàm Hoa (1103 – 1163) (China)

51. Mật Am Hàm Kiệt (1110 – 1186) (China)

52. Phá Am Tổ Tiên (1136 – 1211) (China)

52. Hiện Quang ( ? – 1221) (Vietnam)

53. Vô Chuẩn Sư Phạm (1175 -1249) (China)

53. Đạo Viên ( ? - ? ) (Vietnam)

54. Tuyết Nham Tổ Khâm (1204 – 1287) (China)

54. Thông Thiền ( ? – 1228) (Vietnam)

55. Cao Phong Nguyên Diệu (1238 – 1295) (China)

55. Tức Lự ( ? - ? ) (Vietnam)

56. Trung Phong Minh Bổn (1263 – 1323) (China)

56. Ứng Thuận Vương ( ? - ? ) (Vietnam)

57. Thiên Nham Nguyên Trường

57. Tiêu Dao ( ? - ? ) (Vietnam)           

58. Vạn Phong Thời Uỷ (1303 – 1381) (China)

58. Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230 – 1291) (Vietnam)

58. Trần Thái Tông (1218-1277) (Vietnam)

59. Bảo Tạng Phổ Trì (1310 – 1387) (China)

59. Trần Nhân Tông (1258 – 1308) (Vietnam) 

60. Đông Minh Tuệ Nhạ ( ? – 1441) (China)

60. Pháp Loa (1284 – 1330)(Vietnam) 

61. Hải Chu Vĩnh Từ (1394 – 1461) (China)

61. Huyền Quang (1254 – 1334) (Vietnam)

62. Bảo Phong Trí Tuyên ( ? – 1472) (China)

63. Thiên Kỳ Bổn Thuỵ (1433 – 1513) (China)

64. Tuyệt Học Minh Thông (1480 – 1543) (China)

65. Tiếu Nham Đức Bảo (1510 – 1581) (China)

66. Huyễn Hữu Chính Truyền (1549 – 1614) (China)

67. Mật Vân Viên Ngộ (1566 – 1642) (China) 

68. Mộc Trần Đạo Mân (1596 – 1674) (China)

69. Bổn Quả Khoáng Viên ( ? - ? ) (China)

 

van Vietnam naar Frankrijk

70. Nguyên Thiều Hoán Bích (1648 – 1729) (Vietnam)

71. Minh Hoằng Tử Dung ( ? - ? ) (Vietnam)

72. Thật Diệu Liễu Quán (1670 – 1742) (Vietnam)

73. Tế Ân Lưu Quang ( ? - ? ) (Vietnam)

74. Đại Tuệ Chiếu Nhiên ( ? - ? ) (Vietnam)

75. Đạo Minh Phổ Tịnh ( ? – 1816)(Vietnam) 

76. Tánh Thiên Nhất Định (1784 – 1847) (Từ Hiếu Tempel, Vietnam)

77. Hải Thiệu Cương Kỷ (1820 -1899) (Từ Hiếu Tempel, Vietnam)

78. Chính Sắc Tuệ Minh (1861 – 1939) (Từ Hiếu Tempel, Vietnam)

79. Thanh Quí Chân Thật (1884 – 1968) (Từ Hiếu Tempel, Vietnam)

80. Trừng Quang Nhất Hạnh(Thich Nhat Hanh) (1926 - 2022) (Từ Hiếu tempel, Huế, Vietnam - Plum Village, Frankrijk)

 

van Frankrijk naar Nederland

Thich Nhat Hanh heeft altijd gezegd dat zijn opvolger de sangha is, niet een persoon. Er zijn daarom ook meerdere Nederlandse Dharma-leraren die van hem in Plum Village de lamptransmissie tot Dharma-leraar hebben ontvangen.

 

In Nederland:

Eveline Beumkes

Hilly Bol

Jan Boswijk

Rochelle Griffin

Marjolein van Leeuwen

Cuong Lu

Francoise Pottier

Tineke Spruytenburg

Margriet Versteeg

 

In Plum Village, Frankrijk:

Broeder Phap Ung

Zuster Jina

Zuster Lan Nghiem

 

In het European Institute of Applied Buddhism (EIAB), Duitsland:

Broeder Phap Xa